28.3 C
Bratislava
pondelok, 22 júla, 2024
spot_img

Prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Malé Karpaty. Orlie skaly.

Kód územia: SKUEV0506

Kraj: Trnavský kraj

Rozloha: 30,563 ha

Správca územia: Správa CHKO Malé Karpaty

Katastrálne územia : Šterusy

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

6110 Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi

6190 Dealpínske travinnobylinné porasty

91H0 Teplomilné panónske dubové lesy

9180 Lipovo-javorové sutinové lesy

Orlie skaly je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Malé Karpaty. Nachádza sa v katastrálnom území obce Šterusy v okrese Piešťany v Trnavskom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1984 na rozlohe 31,23 ha. Ochranné pásmo nebolo určené. Je súčasťou CHKO Malé Karpaty. Na území rezervácie platí 4. stupeň ochrany. Predmetom ochrany je Genofond chránených a iných zriedkavých druhov rastlín a na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Geologické pomery

Na geologickej stavbe územia sa podieľajú sedimentárne horniny mezozoika. Dolomity tvoria hlavnú geologickú štruktúru, ktoré sú často tektonicky drvené. Sladkovodné („schizofytové“) vápence tvoria v štruktúre Orlích skál pomerne rozsiahle skalné odkryvy, ktoré z hrebeňa pokračujú na obe strany v morfologicky výrazných chrbtoch. Severne sa tiahne výrazná zníženina Pustoveckého potoka vyplnená vrstvami pieskovcov a slieňovcov.

Pedologické pomery

Extrémnosť podmienok (strmosť svahov, expozícia) nevytvorila vhodné podmienky na vývoj pôd. Na strmých svahoch sa vytvorili surové pôdy s prechodom do rendzín. Pôdy sa vyznačujú nízkou schopnosťou akumulovať vodu, pôda je presychavá a ochudobňovaná o humusové zložky. Pôda hnedá, lesná, ilimerizovaná sa vyvinula iba na menších plochách v spodnej časti PR Orlie skaly.

Flóra

V súčasnosti v území prevládajú lesy. V západnej časti územia sa vyskytujú dubovo-hrabové porasty, v ktorých prevládajú duby (Quercus cerris, Q. petraea), v menšej miere je zastúpený buk lesný (Fagus sylvatica), hrab obyčajný (Carpinus betulus), javor poľný (Acer campestre), lipa malolistá (Tilia cordata). Krovinné poschodie tvorí najmä zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum), svíb krvavý (Swida sanguinea), lieska obyčajná (Corylus avellana), zob vtáčí (Ligustrum vulgare). Z bylinných druhov najčastejším dominantným druhom je ostrica chlpatá (Carex pilosa).

Fauna

Faunu Orlích skál tvoria predovšetkým druhy viazané na lesostepné a stepné spoločenstvá, spolu s druhmi viazanými na teplomilné lesné spoločenstvá. Z bezstavovcov sú známe údaje o výskyte druhov patriacich do skupiny motýle (Lepidoptera). V území bol zistený výskyt chránených druhov: jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosyne) a spriadač kostihojový (Callimorpha quadripunctaria)

Podobné príspevky

Sociálne siete

1,096FansLike
1,096FollowersFollow
80SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Najnovšie pridané