20.6 C
Bratislava
štvrtok, 20 júna, 2024
spot_img

Chránené krajinné oblasti na Slovensku – 1. časť

Chránená krajinná oblasť je rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, s rozptýlenými ekosystémami významnými pre zachovanie biologickej rozmanitosti a ekologickej stability, s charakteristickým vzhľadom krajiny alebo so špecifickými formami historického osídlenia, ktoré môže ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť za chránenú krajinnú oblasť. Na území chránenej krajinnej oblasti, v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, platí druhý stupeň ochrany.

Cieľom vyhlásenia a zabezpečenia chránených krajinných území je uchovať taký súlad vzájomných priestorových a medziodvetvových vzťahov, ktorý vychádza z prírodných daností krajiny, ktorým sa dosiahne zachovanie optimálnych proporcií prírodnej a neprírodnej zložky a zabezpečenie ďalšieho pozitívneho vývoja prírodného prostredia.

Zoznam chránených oblastí na Slovensku:

Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty (Biele Karpaty)

Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty je jedna zo 14 chránených krajinných oblastí na Slovensku. Oblasť sa rozkladá na slovenskej časti Bielych Karpát, ktoré sú súčasťou Karpát, na západnom Slovensku. Oblasť sa rozkladá od okresu Skalica na juhozápade smerom k okresu Púchov na severovýchode, pričom kopíruje hranicu medzi Slovenskom a Českom v dĺžke okolo 80 km.

Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina (Cerová vrchovina)

CHKO Cerová vrchovina leží na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom. Rozkladá sa na území geomorfologického celku Cerová vrchovina v okresoch Lučenec a Rimavská Sobota. Zo západu do nej zasahuje Ipeľská kotlina a z východu Rimavská kotlina. Čo sa týka pohorí, zo západu je ohraničená Krupinskou planinou, zo severozápadu Javorím a zo severu Stolickými vrchmi. Územie zahŕňa v rámci Matransko-slanskej oblasti veľkú časť oddielu Hajnáčska vrchovina, juhovýchodný výbežok oddielu Fiľakovská brázda a strednú časť oddielu Petrovská vrchovina.

Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy (Podunajská rovina)

Oblasť pozostáva z piatich samostatných častí Podunajskej nížiny, ktoré sa tiahnu od Bratislavy juhovýchodne v smere toku rieky Dunaj k hraniciam s Maďarskom k Veľkolélskemu ostrovu v okrese Komárno. Prvé dve časti ležia takmer oproti sebe, na oboch brehoch Dunaja, na južnom okraji Bratislavy a zahŕňajú aj časť vodnej plochy Hrušovskej zdrže. Tretia časť je najrozsiahlejšia, leží medzi obcami Dobrohošť a Sap. Štvrtá časť leží medzi obcami Sap a Číčov. Piatou časťou je samotný Veľkolélsky ostrov.

Chránená krajinná oblasť Horná Orava (región hornej Oravy)

Zasahuje do geomorfologických celkov Podbeskydská vrchovina, Podbeskydská brázda, Oravské Beskydy, Oravská kotlina a Oravská Magura a do okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Vyhlásená bola v roku 1979 a má rozlohu 58 738 ha. Nachádza sa v najsevernejšej časti Slovenska, veľkú časť zaberajú flyšové pohoria s flyšovými horninami hlavne magurského flyšu.

Chránená krajinná oblasť Kysuce (Javorníky, Turzovská vrchovina, Moravsko-sliezske Beskydy, Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina)

Nachádza sa na severozápade Slovenska v geomorfologických celkoch Javorníky, Turzovská vrchovina, Moravsko-sliezske Beskydy, Kysucké Beskydy a Kysucká vrchovina. Tvoria ju dve samostatné navzájom oddelené časti, západná javornícka a východná beskydská. Krajinu tvoria vrchy flyšového pásma, tvorené pieskovcami, zlepencami, ílovcami a ílovitými bridlicami. Klimaticky patrí územie do oblasti mierne teplej, veľmi vlhkej až chladnej. Vyše polovicu územia pokrývajú lesy, prevažné smrekové monokultúry, ktoré sú v posledných rokoch výrazne zasiahnuté premnožením lykožrúta smrekového. Nachádza sa tu 25 území zaradených do siete Natura 2000.

Chránená krajinná oblasť Latorica (Východoslovenská nížina)

Chránená krajinná oblasť Latorica je druhé nížinné chránené územie na Slovensku. Nachádza sa na juhovýchodnom Slovensku v okresoch Trebišov a Michalovce. Vyhlásená bola v roku 1990 s rozlohou 156,2 km² (15 620 ha).Časť rozvodia s rozlohou 4 404,7 ha bola 26. mája 1993 zaradená do zoznamu Ramsarských lokalít medzinárodného významu. Park sa nachádza okolo slovenskej časti rieky Latorica a okolo nižšej časti riek Ondava a Laborec. Krajinná oblasť pozostáva zo sústavy ramien, obklopených naplavenými lesmi a mokraďami. Najvýraznejším prvkom je zriedkavá biocenóza vody a močiarov, ktorá je jedinečná na Slovensku.

Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty (Malé Karpaty)

Chránená oblasť sa nachádza v Malých Karpatoch, ktoré sú súčasťou Karpát, na západnom Slovensku. Juhozápadnú časť tvorí Devínska Kobyla v Bratislave, severovýchodnú časť Čachtické Karpaty pri meste Nové Mesto nad Váhom a obci Čachtice v Trenčianskom kraji. Obe oblasti sú oddelené od hlavného horského pásma. Chránená oblasť má rozlohu 646,1 km².

Podobné príspevky

Sociálne siete

1,096FansLike
1,096FollowersFollow
80SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Najnovšie pridané