28.3 C
Bratislava
pondelok, 22 júla, 2024
spot_img

Územie nazvané podľa Prírodnej rezervácie Čertov sa nachádza v geografickom celku Javorníky.

Kód územia:SKUEV0102
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:400,755 ha
Správca územia:Správa CHKO Kysuce
Katastrálne územia :Horná Mariková, Lazy pod Makytou

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

9130    Bukové a jedľové kvetnaté lesy

9180    Lipovo-javorové sutinové lesy

9110    Kyslomilné bukové lesy

6510    Nížinné a podhorské kosné lúky

Čertov je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Kysuce. Nachádza sa v katastrálnom území obce Lazy pod Makytou v Trenčianskom kraji. Územie bolo vyhlásené v roku 1993. Ochranné pásmo nebolo určené. Rezervácia sa nachádza na území Chránenej krajinnej oblasti Kysuce.

Predmetom ochrany sú: Prirodzené lesné spoločenstvá poskytujúce vhodný objekt k štúdiu vývoja, rastu a štruktúry prirodzených lesných geobiocenóz na flyši v stredných horských polohách Javorníkov. Územie nazvané podľa Prírodnej rezervácie Čertov sa nachádza v orografickom celku Javorníky. Patrí k západnému úseku Magurského flyša, račianskej jednotky. Tvorené je zlínskymi vrstvami s prevahou glaukonitických pieskovcov a ílovcov, čiastočne vápnitými. V ich nadloží sa nachádzajú kvartérne, prevažne hlinité a kamenito-hlinité svahové sedimenty. Geologická stavba územia ovplyvnila jeho hydrogeologické pomery, z dôvodu rozdielnej priepustnosti hornín sa v území nevytvárajú väčšie akumulácie podzemných vôd.

Lesné spoločenstvá majú charakter zmiešaných lesov, najmä kvetnatých jedľobučín s vyšším zastúpením jedle na rozhraní medzi horským a podhorským stupňom. Tvoria jadro územia s prírodnou rezerváciou. V pripájaných lesných komplexoch je zaujímavý kamenitý hrebeň, miestami so skalnými hranami a stenami s výskytom javorov a jarabín (fragmenty biotopov lipových javorín). Dopĺňajú ich lesné prameniská, v okrajových častiach potoky s jelšami a vŕbami a malé lúčno-pasienkové enklávy. Lesné porasty sú zároveň biotopmi ohrozených druhov živočíchov európskeho významu. Z veľkých šeliem sa v území vyskytuje medveď hnedý, rys ostrovid a vlk dravý.

Zdrojom ohrozenia územia je lesná ťažba v okolí, najmä holorubným hospodárskym spôsobom a formami vedúcimi k narušeniu lesných komplexov, výsadba nepôvodných drevín a vytváranie monokultúr. Negatívne pôsobí i rušenie živočíchov zvýšeným pohybom osôb a hlučnosťou, súvisiace s výstavbou rekreačných zariadení, nekontrolovanou turistikou, cykloturistikou, športovým poľovníctvom a zberom lesných plodov v 5. stupni ochrany.

Podobné príspevky

Sociálne siete

1,096FansLike
1,096FollowersFollow
80SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Najnovšie pridané