11.7 C
Bratislava
sobota, 18 mája, 2024
spot_img

Biodiverzita.Bohatstvo života na Zemi.

Biodiverzita alebo biologická diverzita je rozmanitosť živočíšnych alebo rastlinných druhov. Ovplyvňuje ju nadmorská výška, klíma, reliéf, dostupnosť vody, horninové podložie ale aj zásahy človeka. Biologická diverzita predstavuje rôznosť života. Existuje mnoho definícií biodiverzity. V každom prípade ale treba zdôrazniť, že sa jedná o zložitý niekoľkoúrovňový jav prebiehajúci všade na svete.

Svetový fond ochrany prírody definoval v roku 1989 biodiverzitu ako „bohatstvo života na Zemi, milióny rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, vrátane génov, ktoré obsahujú, a zložité ekosystémy, ktoré vytvárajú životné prostredie“. Je to veľmi dôležitý proces i pre budúce generácie a taktiež je veľmi krehký. Narušenie jednej zložky (prostredie, bióm, predátor…) môže viesť až k vyhynutiu niekoľkých druhov, ktoré sú od nich závislé.

Príčiny ohrozenia biodiverzity

V najväčšej miere sa o ohrozenie biodiverzity pričiňuje človek. Svojím bezohľadným a sebeckým správaním negatívne pôsobí na okolitú prírodu, devastuje ju do takej miery, že nie je schopná dostať sa do pôvodného stavu.

Meliorácia a rekultivácia pozemkov – (meliorácia je proces, v ktorom ide o vedecky podložené zlepšovanie prírodných podmienok poľnohospodárskych kultúr, napríklad odvodňovaním alebo zavodňovaním) – v dôsledku ktorých zanikli mnohé mokrade, vlhké lúky, mŕtve ramená riek a podobne.

Nadmerná pastva – v dôsledku nadmerného pasenia sa dobytku dochádza k rozširovaniu pasienkov často na úkor lesných plôch.

Introdukcia živočíchov – pôvodný druh sa nedokáže brániť introdukovaným druhom. (Introdukcia – zavádzanie konkrétneho živočíšneho alebo rastlinného druhu do novej oblasti)

Znečisťovanie vodných druhov – znečistenie spôsobuje čiastočné alebo úplné vymieranie druhov v zasiahnutej oblasti, v závislosti od stupňa toxicity vypúšťaných látok.

Insekticídy – okrem škodcov dochádza k redukcii aj iných druhov hmyzu.

Nadmerné hospodárske využitie – napríklad rybolov, lov zveri.

Imisie – ničia lesné porasty, hlavne ihličnaté druhy. Okrem toho dochádza aj k úhynu živočíchov, ktoré sú viazané na zničené druhy stromov.

Ochrana biodiverzity

Ochrana biodiverzity úzko súvisí s ochranou prírody. Slovenská republika sa hlási k záverom Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji, k Dohovoru o biologickej diverzite. Dôležité v procese ochrany biodiverzity je priblíženie národnej legislatívy k dohovorom a tiež k záverom svetového summitu v Johanesburgu 2002, ktorý jednal o trvalo udržateľnom rozvoji a otázkach zachovania biodiverzity. Preto by sa každý jeden občan Slovenskej republiky mal chovať v mene Dohovoru o biodiverzite, ktorý je nástrojom k trvalo udržateľnému rozvoju a k zachovaniu biodiverzity.

Link:

Podobné príspevky

Sociálne siete

1,096FansLike
1,096FollowersFollow
80SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Najnovšie pridané