11.7 C
Bratislava
sobota, 18 mája, 2024
spot_img

Národná prírodná rezervácia – Kľak.

Kľak je národná prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Malá Fatra. Nachádza sa v katastrálnom území obce Vrícko, Fačkov v okrese Žilina a okrese Martin v Žilinskom kraji. Ochranné pásmo nebolo určené. Rozloha územia je 85,71 ha s 5. stupňom ochrany prírody. Predmetom ochrany je: Ochrana vrcholovej časti najjužnejšieho výbežku Malej Fatry s cennými skalnými a lesnými rastlinnými spoločenstvami. Výskyt subalpínskych elementov na jednej z okrajových lokalít západnej časti Karpát umožňuje vedecké, náučné a kultúrno-osvetové využitie

Prírodné pomery

Kľak tvorí výraznú dominantu na juhu hlavného hrebeňa Lúčanskej Fatry, ktorá je časťou pohoria Malá Fatra. Ide o mohutnú príkrovovú dosku, tvorenú odolnými vápencami a dolomitmi Chočského príkrovu. Nižšie položené časti svahov sú budované menej odolnými slieňmi a slienitými vápencami k r í ž ň a n s k é h o p r í k rov u . V n a j v y š š í c h p o l o h á c h sú vyvinuté subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty, aj keď v druhovo ochudobnenej forme. Výskyt subalpínskych prvkov ako n a p r. i s ke rn í k a l p í n s k y (Ranunculus alpestris), ostrica tuhá (Carex firma), tučnica alpínska (Pinguicula alpina) predstavuje okrajové výskyty v rámci Západných Karpát. Z nelesných rastlinných biotopov tu majú zastúpenie skalné biotopy s prvosienkou holou (Primula auricula), horcom Clusiovým (Gentiana clusii), škardou Jacquinovou (Crepis jacquinii) a v menšej miere i sutinové spoločenstvá. Prevahu výmery územia predstavujú málo pozmenené bukové lesy. Na rovnakom substráte sa vplyvom rozdielnej nadmorskej výšky, expozície a pestrého reliéfu vyvinuli javorovo – bukové horské lesy v západnej a severnej časti, bukové a jedľovobukové kvetnaté lesy vo východnej časti. Menšiu rozlohu majú vápnomilné bukové lesy na bočných skalnatých hrebienkoch a lipovo-javorové sutinové lesy v údoliach. Buk tu tvorí orografickú hornú hranicu lesa. Typickým fenoménom vrcholovej časti sú krovité bučiny, ktorých vzhľad pripomína kosodrevinu. Kľak je lovným biotopom pre veľké šelmy (medveď, vlk, rys). Cenné sú spoločenstvá bezstavovcov, s výskytom chránených, vzácnych a endemických druhov, ako sú napr. fúzač alpský (Rosalia alpina), bystruška fabriciová (Carabus fabricii) a ďalšie druhy chrobákov (Leptinus testaceus, Leiodes lucens a i). Z avifauny sú zastúpený jastrab lesný (Accipiter gentilis), kuvik kapcavý (Aegolius funereus), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), ďateľ veľký (Dendrocopos major), muchárik bielokrký (Ficedula albicolis), muchárik malý (Ficedula parva), ľabtuška hôrna (Anthus trivialis), ľabtuška vrchovská (Anthus spinoletta), vrchárka modrá (Prunella modularis) a i.

Ochrana územia

Územie je súčasťou národnej siete chránených území ako Národná prírodná rezervácia Kľak, kde platí 5. stupeň ochrany.
V prípade vyhlásenia NPR Kľak za územie európskeho významu tu bude zachovaný stupeň ochrany. Len v prípade potreby výrubov nepôvodnej kosodreviny bude vo vrcholovej časti dočasne zriadená zóna B so 4. stupňom ochrany

Negatívne vplyvy

Na vrchol Kľaku vedie niekoľko turistických chodníkov, dochádza k zošľapávaniu
rastlinných spoločenstiev a k erózii. Chodník je využívaný aj cyklistami a pohybujú sa tu
i motocyklisti. Potenciálne ohrozenie súvisí s lesníckymi aktivitami (lesné cesty, ťažba)
v blízkosti územia. Na vrchole sa rozrastá nepôvodná, vysadená kosodrevina.

Podobné príspevky

Sociálne siete

1,096FansLike
1,096FollowersFollow
80SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Najnovšie pridané